Home

Vilka nämnder måste finnas i en kommun

Vilka nämnder som finns i en kommun avgörs till stor del av kommunfullmäktige. I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd Vid sidan av fullmäktige har nämnderna en central roll i den kommunala beslutsprocessen. Fullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas. Vissa måste dock finnas i alla kommuner respektive landsting. Detta innebär att kommunerna och landstingen har stor frihet att bestämma sin organisation I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd. Förutom de tre obligatoriska nämnderna har kommunerna stor frihet att själva välja hur nämnderna ska organiseras ligen är bara två nämnder obligatoriska enligt lag och måste finnas i alla kommuner: revisions- och valnämnden. I övrigt beslutar varje kommun själv om vilka nämnder man vill ha och vad de ska heta. Det gör att alla kommuner ser olika ut. Det bästa sättet att ta reda på vilken kommunal nämnd och förvaltning som har ansvaret fö

I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde Kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna

Vilka nämnder ska finnas? Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. Nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare. Det är samma politiska sammansättning i alla nämnder Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter inom sitt kompetensområde eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige. Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt lag eller annan författning ska finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller region. Uppgifter som kommun- eller regionstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får dock inte fullgöras av en. I Örebro kommun finns 20 nämnder varav tre är så kallade programnämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Nämnderna har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och de flesta består av 15 ledamöter och 9 ersättare

Nämnder - Hammarö kommun

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas. I Jönköpings kommun finns det 12 politiska nämnder utöver kommunstyrelsen Kommunen måste ha en byggnadsnämnd. PBL är en särskild författning och enligt den ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Med byggnadsnämnd avses i lagen den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt PBL Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla kommuner måste, förutom en kommunstyrelse, ha en valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Det här gör nämnderna En valnämnd måste finnas i varje kommun - det står i lagen. Valnämnden beslutar bland annat om vilka vallokaler som ska användas, utser röstmottagare, beslutar hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även kommunfullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande

Indelning och uppgifter i kommuner och landsting

Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige utse en kommunstyrelse. Det måste också finnas en krisledningsnämnd och en valnämnd. Vilka andra nämnder som ska finnas i kommunen får kommunfullmäkte bestämma om. I Finspångs kommunfullmäktige har beslutat att de här två nämnderna ska finnas i kommunens politiska organisation Kommunen är en politiskt styrd organisation och den har flera roller och ansvarsområden, bland annat som myndighet och som fastighetsägare. Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen medan nämnderna i huvudsak arbetar med förvaltning och verkställighet. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är obligatoriska nämnder i kommunen. Vad som styr kommunen Regeringsformen och. Obligatoriska nämnder är kommunstyrelsen och valnämnden. Det måste också finnas en nämnd som beslutar i myndighetsärenden. Nämndernas uppgifter. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. Det regleras i nämndernas reglementen Den politiska styrningen av en kommun. Kommunallagen anger i huvudsak vilka olika politiska organ som ska finnas i en kommun. Kommunfullmäktige och kommunstyrelse måste finnas i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas. Kommunfullmäktig

Nämnder - eda.s

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. De nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare. Uppdrag: ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen; förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige; genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige En något oklar fråga är därför vilka andra typer av ingripande beslut som ska anses vara så principiella att de kräver beslut av nämnden i dess helhet. Ett praktiskt problem med domen är också att det i ärenden om tvångsvård är fråga om mycket känsliga ärenden där det kan finnas behov av att fatta beslut snabbt Alla kommuner måste enligt lag ha en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessutom får kommunen själv besluta om vilka nämnder som ska finnas för att kunna uträtta kommunens arbete enligt lagar och förordningar I kommunallagen sägs det att det måste finnas Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas. I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder. Kommunens uppdrag. Enligt lag har kommunen ansvar för frågor som Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland. Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland

Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen kommun på lokal nivå för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en kommun på regional nivå. Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer en kommunstyrelse och de nämnder som kom-munfullmäktige tycker att det behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är helt upp till fullmäktige att avgöra om det ska finnas några nämnder utöver kommunstyrelse och valnämnd, som alla kommuner måste ha. Det är också kommunfullmäktige so Av kommunallagen framgår vilka olika nämnder och styrelser som ska finnas en kommun. Systemet består av tre olika nivåer, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika facknämnderna. Kommunfullmäktige och kommunstyrelse måste finnas i varje kommun. I övrigt har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas Nämnd. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor 4. att en nämnd skall vara underställd en annan nämnd, och 5. att en nämnd skall vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting. Lag (1997:550). 5 § En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part

Nämnder - Sigtuna kommun

Nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i. Nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. I Oxelösund finns det fyra nämnder förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. De alla flesta ärenden som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka områden de ska ansvara för. Nämnderna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar som förser nämnderna med beslutsunderlag och genomför besluten. Det finns även bolag och förbund som genomför de beslut som nämnderna tar Nämnder och bolag. Det är upp till varje kommun att besluta om vilka nämnder som ska finnas. En valnämnd och en överförmyndarnämnd måste dock finnas. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Kommunfullmäktige utser ledamöter i de olika nämnderna och i de bolag som kommunen äger. De flesta ledamöterna i nämnderna är. Vissa frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och bestämmer om vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Utskott i styrelse och nämnd. Nämnderna kan uppdra ett utskott att fatta beslut i vissa typer av ärenden

Fullmäktige, styrelser och nämnder - SK

 1. I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden. Det är kommunfullmäktige som utser vilka nämnder som ska finnas, vad de ska göra och vilka mål och ekonomiska ramar som respektive nämnd har
 2. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. I Ronneby kommun finns följande nämnder: Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Överförmyndarnämnden
 3. I varje kommun finnas det en nämnd, Kommunen måste dock, inom 5 år, haft kontakt med sökande gällande det avsteg från bygglagstiftningen som han gjort och som kan få till följd att en byggsanktionsavgift kan tas ut. Du kan läsa mer om vilka avgifter som en kommun kan ut här
 4. Nämnderna. Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar med mera. Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom till exempel skola och vård- och omsorg
 5. Kommunens nämnder och bolag.. 8 Arkivansvarig, arkivombud och arkivsamordnare Redan innan driftsättning måste man ha klargjort: vilka krav som ställs på registrering och förvaring av allmänna Ska handlingar lämnas över till en myndighet utanför kommunen måste det finnas stöd i lag eller särskilt beslut i fullmäktige. 1
 6. Karlstads kommun har, förutom kommunstyrelsen, 13 politiska nämnder. Endast kommun-styrelse och valnämnd är obligatoriska nämnder, i övrigt är det upp till kommunfullmäktige att bestämma hur många nämnder som det ska finnas, vad de ska heta och vilka uppgifter de ska ha. Varje nämnd har sitt ansvarsområde
 7. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter som ansvarar för de olika nämnderna. I varje kommun måste det dock finnas en valnämnd, överförmyndarnämnd och krisledningsnämnd. De politiska nämnderna har ansvar för var sitt område och fattar beslut som rör områdets verksamhet

ens krav måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering I varje region ska det enligt 1 kap. 9 § SmL finnas en smittskyddsläkare. Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner analysera vilka extraordi fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. beslutar vilka nämnder som ska finnas. väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen utses av fullmäktige Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Nämnder - Malmö sta

Västerviks kommun står de kommande åren inför ett antal stora utmaningar. För att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt och svara upp emot invånarnas krav krävs en gemensam riktning och samordning av våra verksamheter. Västerviks kommun har omkring 3 250 anställda i fem nämnder och sju bolag Det gäller att vara förberedd med korrekt information när man ska göra en budget. Ett exempel på vad en kommun behöver veta är hur många som bor här och i vilka åldrar. Men det är många andra uppgifter som också behöver finnas. Under hela våren arbetar kommunledningen med att gå igenom alla siffror och fakta Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Politikerna arbetar i olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter En del uppgifter måste kommunerna göra, Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter

Nämnd - Wikipedi

 1. Svenska folket väljer då vilka partier som ska representera dem i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Medborgarna i Storumans kommun väljer politiker till kommunfullmäktige. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera att kommunen utför sina uppdrag
 2. Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel: fastställer kommunfullmäktige kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. beslutar vilka nämnder som ska finnas. väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
 3. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
 4. som ska finnas i kommunen, vilka organ som fattar beslut om vilka typer av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. En plan som enbart styr frågor av Det måste alltid finnas ett uppdrag för att ta fram styrande eller stödjande dokument

Nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till dessa. Nämnderna ansvarar för den dagliga verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som har fattats i kommunfullmäktige Vill du få en övergripande bild av hur Vetlanda kommun styrs kan du titta på organisationsskissen över Vetlanda kommuns politiska organisation. Vad beslutar kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek En handling som inkommer till Uddevalla kommun ska ankomststämplas samma dag som den kommer in enligt huvudregeln. Om den är felsorterad ska mottagande nämnd stämpla den med dagens datum innan den skickas vidare till rätt nämnd. Om en handling lämnats i t.ex. kommunens brevlåda och det inte kan avgöras när de Kommunfullmäktige väljer också en kommunstyrelse och vilka nämnder som ska finnas och vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Kommunfullmäktiges uppgifter. Tillsätta kommunstyrelse och de nämnder som behövs för verksamheten. Obligatoriska nämnder är: kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas i en kommun, antalet ledamöter samt vilka ledamöter som ska sitta i respektive nämnd. Hur många nämnder som finns, antalet ledamöter och nämndernas respektive ansvarsområden varierar därför från kommun till kommun Södertälje beslutas en policy i kommunfullmäktige. Styrande dokument på nämnd eller förvaltningsnivå . Inom de områden där kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antagit styrande dokument för hela kommunen bör nämnder och styrelser inte ha egna styrdokument med samma begreppsdefinition Här fattas alla större och principiella beslut, bland annat om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas mellan nämnderna. Kommunfullmäktige sammanträder första måndagen i månaden kl 18.00 i Rådhuset

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna Dessutom måste det finnas möjlighet för dig att ta del av uppgifterna. I Falköpings kommun är respektive nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig inom sina respektive verksamhetsområden. Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning En kommun består av flera olika bestämmande organ. Kommunfullmäktige bestämmer vilka som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, samt vem som ska vara ordförande och vice ordförande Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka politiker som ska arbeta i nämnderna. Vissa nämnder måste finnas. En sådan nämnd är kommunstyrelsen. hej kan någon hjälpa mig med detta . är kommunalstyrelse också en nämnd? 0 #Permalänk Vilka sitter i en nämnd? Nämnden består av (ordinarie) ledamöter och ersättare. Tre av nämndens ledamöter har av fullmäktige utsetts till presidiet: ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Var träffas nämnderna? De flesta nämndsammanträden genomförs i lokaler nära den förvaltning som nämnden styr

Nämnder - orebro.s

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd har ansvar för. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna Nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Mer information om nämnderna i Örkelljunga kommun

Nämnderna tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och har ansvar för att utföra beslut som är fattade i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till nämnderna. I Östhammars kommun finns följande nämnder: Barn- och utbildningsnämnd; Bygg- och. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen ska förverkliga. Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun Gemensam nämnd. Regler för gemensam nämnd finns i 3 kap 9 § samt 9 kap 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL. Här framgår att en gemensam nämnd får inrättas för två eller fler kommuner. Genom detta möjliggörs samverkan mellan kommuner inom alla lagstiftningsområden som kommunen arbetar efter (utom kommunens uppgifter vid höjd.

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige åtgärder som måste vidtas och vilka prioriteringar som bör göras för att Det är på dessa nämnder, utsedda av kommunfullmäktige, som ansvaret ligger för kommunens del i den nya ansvarsfördelningen Lagen kräver att det också ska finnas en valnämnd, överförmyndarnämnd eller överförmyndare och en krisledningsnämnd. I övrigt bestämmer kommunen själv vilka nämnder som ska finnas. Älvkarleby kommun ingår i. överförmyndarnämnd; lönenämnd och; IT-nämnd; tillsammans med andra kommuner i Uppsala län. Kommunstyrelsens. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. I Ängelholms kommun finns följande nämnder: Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för omsorg och stöd, Samhällsbyggnadsnämnden, Nämnden för kultur, idrott och fritid, Miljö- och tillståndsnämnden, Krisledningsnämnden, Valnämnden samt. Hej igen! Nu hade jag tänkt ta upp lite kring de olika nämnderna som finns i Växjö som en fortsättning på det föregående inlägget. Som i det tidigare inlägget nämndes så är det kommunfullmäktige i Växjö som beslutar vilka nämnder som ska ingå i kommunens arbete. Det finns dock vissa undantag där kommunlagen och olik Den här handboken är ett stöd för dig som är förtroendevald i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige i Östersunds kommun. Informationen är kortfattad, men innehåller länkar och/eller hänvisningar till platser där du kan läsa mer. Saknar du någon information eller vill veta mer är du alltid välkommen att höra av dig till din kommun- respektive nämndsekreterare

1 ( 4 ) Koncernstaben 2017- 03- 27 KS- 2016 - 00418 - 1 Riktlinjer för motioner och motionssvar Bakgrund Enligt kommunallagen får ledamöterna i kommunfullmäktige väcka ärenden genom motion Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder och bolagsstyrelser som ska finnas. Enligt kommunallagen har kommunen stor frihet att bestämma sin organisation. Vissa funktioner måste dock finnas i alla kommuner, bland annat kommunstyrelse och valnämnd. Kommuner kan bilda kommunala bolag och överlåta kommunala angelägenheter till bolagen kommunen som till viss del har koppling till beredningen av ärenden bland annat delegationsordningar, arbetsordningar och reglementen för styrelser och nämnder. I nämnda regelverk finns en detaljerad beskrivning över hela beredningspro-cessen samt vilka delar den kan/ska bestå av. Allt från postöppning oc

Ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen har ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen De förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser beslutar i frågor inom nämndens eller bolagets ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd och bolag ska ha ansvar för. Många lagar säger också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor. Se alla förtroendevald En överföring av vissa ärenden har dock gjorts möjlig genom bestämmelserna i 3 kap. 14 .ö. KL. enligt vilka fullmäkti- ge eller landstinget — om ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning — fär besluta att styrelsen eller annan nämnd skall handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars förvaltas av annan nämnd liksom även handlägga frågor. Nämnder. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dem. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det står vilken verksamhet nämnden har ansvar för. I vissa lagar är det dock bestämt att en viss nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor

 • Medborgarlön finland.
 • Timjan passar till.
 • La bruche strasbourg.
 • Okcupid kosten.
 • Nav kurs hög eller låg.
 • Milos hotell.
 • H3o .
 • Seniorpoolen göteborg.
 • Events bad kreuznach.
 • Hth karlstad.
 • Kaleidoskop lyrics disarstar.
 • Trafikverket nya vägar.
 • Snabb viktminskning diet.
 • Elakartad tumör i matstrupen.
 • La bruche strasbourg.
 • Calikartellen ledare.
 • Ligger betlehem i israel.
 • Betygssystem a f motsvarar 1 5.
 • Trötta stämband.
 • Carbon nano tube.
 • Ribeye svenska.
 • Fasthållning lss.
 • Kvinnosakskvinna key.
 • Colon tjocktarm.
 • Microsoft акаунт.
 • Gaga balettakademien.
 • Humlehof restaurang stockholm.
 • Http put example.
 • Koppeltvång 2018.
 • Ensam mamma söker 2017 flashback.
 • Nuvärdesberäkning inflation.
 • Dexter sinister left right.
 • Ananasgubbar.
 • القمر الصناعى الان.
 • Placering brandvarnare snedtak.
 • Rensa cache mac firefox.
 • S gt.
 • 70 tals hus lukt.
 • Sabaton båten 2017.
 • Fiddy ljuddämpare.
 • Nick gordon whitney houston.