Home

Tsfs 2010

Sök föreskrifter - Transportstyrelse

 1. TSFS 2010:2 2 tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/387/EEG om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. (EGT L 130, 12.5.2001, s. 33, Celex 32001L0031) - Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (EGT L 176
 2. TSFS 2010:125 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490.
 3. TSFS 2010:84 6 5 § Besiktningsorganet ska ha rutiner som säkerställer att nya produkt-säkerhetskampanjer initierade av Transportstyrelsen är kända. 6 § I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontroll-utrustning för besiktningsorgan anges närmare bestämmelser om de

TSFS 2010:1 2 Denna författning träder i kraft den 1 mars 2010. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Margareta Lövgren (Järnvägsavdelningen) Utgivare: Kristina Nilsson, Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-197 TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning. Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211)

2010 - Transportstyrelse

TSFS 2010:96 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utsläpp av skadliga ämnen från fartyg och ansluter till förordningen (1980:424) om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från fartyg (som ansluter till lagen (1980:729) om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från fartyg) TSFS 2010:171 2 kap. 3 12 § Markering M6, linje för fordon i linjetrafik m.fl., får endast utföras om körfältet för fordon i linjetrafik m.fl. är sådant utan tidsbegränsning. M7 markering för reversibelt körfält 13 § Markering M7, reversibelt körfält, ska utföras med 3,0 meter långa dellinjer med 0,10 eller 0,15 meters bredd TSFS 2010:96 Utkom från trycket den 23 juni 2010 SJÖFART . TSFS 2010:96 2 kap. 2 2 kap. Besiktning och certifikat . Certifikat 1.

TSFS 2010:87 3 Krav på besiktningsorgan 5 § Besiktningsorganet ska förfoga över de rättsakter, standarder, fordonsspecifika uppgifter och referensdata som är nödvändiga för att genomföra besiktningar enligt dessa föreskrifter TSFS 2010:28 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av allmänna flygplatser. Författningen upphävd 2010-09-01 genom TSFS 2010:131

TSFS 2010:123 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte ska godkännas. Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:26. Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser utforma och driva en flygplats som inte ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:125. 2. 3 § De krav för innehav som anges i dessa föreskrifter gäller vid ansökan. om körkortstillstånd för innehav av körkort eller traktorkort och vid ansökan. om taxiförarlegitimation samt vid prövning av frågan om fortsatt innehav av. körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, om int TSFS 2010:25 Ikraftträdande 2010-04-01 TSFS 2020:52 Ikraftträdande 2020-07-15 TSFS 2020:46 Ikraftträdande 2020-06-16 Kommentar: Visa PDF format: För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är. TSFS 2010:142 2 Framkomlighet 6 § Innan färden påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten, hinder i höjd- och sidled m.m. 2 kap. Villkor 1 § Lasten får inte skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln (bilaga 2, figur 1)

PPT - Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin

TSFS 2010:81 Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den skylt som ett fordon enligt körkortsförordningen ska vara försedd med vid övningskörning TSFS 2010:12. Bilaga 6. En besiktningsrapport ska upprättas. Besiktningen ska omfatta kontroll av - att alla data som anges i installationsspecifikationen spelas in samt. följer standarderna i IMO-resolutionerna A.861(20) 113 och MSC.163(78) 114. med tillägg i MSC.214(81) 115 TSFS 2010:102. Utkom från trycket. den 23 juni 2010. SJÖFART. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpning. 1 § Dessa föreskrifter gäller för följande svenska fartyg om inte annat. anges: - handelsfartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter, - handelsfartyg som är godkända som traditionsfartyg och vars skrov ha TSFS 2010:32 Utkom från trycket den 18 mars 2010 VÄGTRAFIK 1 kap. Allmänt 1 § Dessa föreskrifter gäller körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490). I 3 kap. 6 § yrkestrafikförordningen (1998:779) finns bestämmelser om vad körprov för taxiförarlegitimation avser. 2 kap

TSFS 2010:12. Bilaga 5.1. 1. För fartyg som enbart går i trafik i hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar, se 3 kap. 5 § 1. 2. Se undantag enligt 1 kap. 6 § och 3 kap. 5 § 5. 3. Gäller ej fartyg med bruttodr. 500 som enbart går på inrikes resa och fartyg med bruttodr. 150 som enbart går på. internationell resa. 4. Fartyg med. TSFS 2010:80. 3. namn och personnummer eller samordningsnummer på den eller de. lärare som ska undervisa, 4. handlingar enligt 3 kap. 4 § 5, 5. uppgifter om lokal och anläggning som ska användas i undervisningen, och. 6. en undervisningsplan enligt 3 kap. 2 §. Bevis enligt första stycket 1 får vara högst tre månader gammalt. Sådan TSFS 2010:144. Reflexanordningar. 17 § Cykel ska vid färd i mörker ha reflexanordning baktill, framtill och. på sidan som uppfyller kraven i 18 och 19 §§. Reflexanordning baktill ska vid färd i mörker finnas även på tillkoppla

Transportstyrelsens vägledning för TSFS 2010:116 - Godkännande, ver. 06 Introduktion Läsinstruktion Vägledningen är en hjälp för sökande att läsa TSFS 2010:116 Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg. Vägledningen är utformad som en kommentartext till TSFS 2010:116, dvs. förs Inledning. Sveriges Läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig om Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter

En mer ensad kravbild mellan nu gällande föreskrift (TSFS 2010:155), ICAO Annex 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder TSFS 2010:2 Utdrag ur TSFS 2010:2 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2002:925), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompat.. Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Kap § TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 Kommentar Analys 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna1 om inte annat framgår.2 förordningen Föreskrifterna ska följas av personal på flygplatser, personal som utöva

TSFS 2011:37 Ikraftträdande 2011-05-01 TSFS 2012:21 Ikraftträdande 2012-04-16 2010:4 Ikraftträdande 2010-04-3 Denna författning träder i kraft den 1 april 2010. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Göran Andersson (Vägtrafikavdelningen) TSFS 2010:25 Utkom från trycket den 10 mars 2010 VÄGTRAFIK Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-197

den 1 juli 2010 eller senare, tillämpas i den utsträckning som framgår av 1. 41 kap. vad gäller ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar, 2. 42 kap. vad gäller personbilar som utrustas för tävlingsändamål på väg, och TSFS 20XX:YY Utkom från trycket den XX månad 20XX VÄGTRAFI 2010:21 Ikraftträdande 2010-11-27 TSFS 2011:54 Ikraftträdande 2011-07-01 Kommentar: Visa PDF format: För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det hä TSFS 2020 Förteckning TSFS TSFS 2019:39 Transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar TSFS 2015:66 Transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Skriv ut sidan. X. Skriv ut . Lägg till prenumeration. X. RSS. E-post. Tipsa om. En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 följs. Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas. TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 Inledning I Vägmärkesförordningen (2007:90) VMF, Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305) med ändringar i (VVFS 2008:267), Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172) om ändring i VVFS 2007:305, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:54) o

TSFS 2017:25 Bilaga 1. Friktionsfaktorer Utdrag ur EN 12195-1:2010, normativ bilaga B Nedanstående friktionsfaktorer får användas vid lastsäkring. Det måste dock kontrolleras att de använda friktionsfaktorerna är tillämpliga för den faktiska transporten. Ytorna får vara torra eller våta, men de ska vara rena samt fria från olja (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. ska ha följande lydelse samt beslutar följande allmänna råd. Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna författning träder i kraft. 1 kap. Inledande bestämmelser Allmänt 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser o Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler för luftfart göras enligt följande: 1. Flygskärm med motor får inte underskrida en höjd av 50 meter över marken utom inom särskilt angivna områden där flygning får ske på lägre höjd TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning; TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektö

TSFS 2010:103 Utkom från trycket den 23 juni 2010 SJÖFART Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975. Title: Microsoft Word - TSFS 2010_103.doc Author: kali01 Created Date 8 Senaste lydelse TSFS 2010:9. 9 EUT L 231, 3.9.2009, s. 8 (Celex 32009L0078). Direktivet omfattar det upphävda direktivet 93/31/EEG, senast ändrat genom direktiv 2000/72/EG. 10 Senaste lydelse i TSFS 2010:9 Ändringar i Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) Stockholm 5 oktober 2017 Till: Transportstyrelsen Gem 2017/0295 Sveriges Läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig om delbetänkandet.

TSFS 2010:125 - Transportstyrelse

Författningssamling - Trafikverke

 1. I remissen anges att Transportstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort. Ändringarna avser en justering av aktuella föreskrifter så att fortsatt innehav av körkort för behörigheterna C1, C1E,C, CE, D1, D1E,D eller DE inte längre medges i vissa fall för personer som innehade sitt körkort eller körkortstillstånd före.
 2. Begäran om godkännande av järnvägsinfrastruktur enligt TSFS 2010:116 för ibruktagande av Trafikverkets projekt <XYZ> All gul text (stödtext/exempel) i detta dokument ska raderas/anpassas till ert projekt när dokumentet är färdigt. Kom ihåg att ändra rubriken
 3. Föreskrifter om vägmarkeringar TSFS 2010:171. Vägmärkesförordning 2007:90. Användning och storlek på bl a skyltar mm TSFS 2019:74. Placering av vägmärken VVFS 2007:305 utgången Teckensnitt vägmärken VVFS 2008:272 utgången Vägförordning (2012:707) Trafikförordning (1998:1276
 4. TSFS 2010:174 CTU‐koden ‐Statiska friktionskoefficienter ‐Dynamisk friktion 70% ‐Torra kontaktytor ‐Våta ytor: 0,3 ‐Icke sopade ytor: 0,3 ‐Frostiga ytor: 0,3 ‐Smorda ytor: 0,3 ‐Friktionsfaktorer ‐92,5% av statisk ‐Dynamisk friktion 75% ‐Torra och våta ytor ‐Icke sopade ytor: 0,

TSFS 2010:12 - Transportstyrelsen - Yump

TSFS 2010:102 - Transportstyrelsen - Yump

allmänna råd (TSFS 2010:90) om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker. 3. Författningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018, dessförinnan tillämpa Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg Trafikanalys har beretts möjlighet att yttra sig över externremissen av förslag till införlivande av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg, genom ändring av TSFS 2010:96 30 § och 29 kap 7, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg Kap 11 a 1-7 §§ och Väder. (8 frågor varav 6 skall vara rätt besvarade för godkänt) 69. Sjukvård, Miljö Lag 70. Man-över-bord 71. Principer för losskastning och förtöjning mht till vind och ström 72

TSFS 2010:32 - Transportstyrelsen - Yump

 1. Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län
 2. TSFS 2010:4, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande TSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackrediterin
 3. (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan så att de ger rätt förutsättningar vid kontrollbesiktning främst med avseende på bromsprov på tunga fordon med pneumatiskt bromssystem. Transportstyrelsen har därutöver för avsikt att i föreskrifterna inför

TSFS 2010:12 - Transportstyrelsen - yumpu

Jag ansöker om personcertifiering som besiktningstekniker enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012, för den/de indelade behörigheterna, som finns beskrivna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker, TSFS 2010:90 TSFS 2013: 8. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder, 9. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:106) om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente, 10 Kursplanen för förarutbildningen behörighet B (TSFS 2011:20) Klicka här » Kursplanen för riskutbildning för behörighet B (TSFS 2012:40) Klicka här » Kursplanen för introduktionsutbildning behörighet B (TSFS 2010:127) Klicka här

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av kör-kort m.m. Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, inget att erinra mot förslagen i utredningen. _____ Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Anna Önell. Föredragande ha Föreskrifter TSFS 2013 om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den xx xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 16 § fordons-förordningen (2009:211) att i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänn Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan Ur arbetsmiljösynpunkt har förslagen till ändringar inte gett anledning till invändningar eller särskilda kommentarer. Karin Sundh-Nygård Carl Axel Sundströ Kursplanen för introduktionsutbildning behörighet B (TSFS 2010:127). Klicka här. Hur mycket behöver jag? Svar. Svar. Det är svårt att säga hur många körlektioner du behöver i förhand. Kör du dessutom privat kanske du inte behöver ta lika många körlektioner hos oss och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund till förslaget Kraven på vilken specialistläkarkompetens som är nödvändig vid utfärdande av intyg avseende bedömning av lämplighet att framföra motorfordo

TSFS 2010:80 - Transportstyrelsen - Yump

TSFS 2010:174 om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast : Sveriges Åkeriföretag är med drygt 6000 åkeriföretag med drygt 36.000 fordon åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av denn TSFS 2010:102 - Transportstyrelsen. TSFS 2010:102 - Transportstyrelsen. TSFS 2010:102 - Transportstyrelsen. Åtgärdsvalsstudie. Noden Borås. Diarienummer: TRV2015/ PDF Senaste nyheterna om Joakim Rönnbäck - bohuslaningen.se. Toyota Corolla 2,0 HYBRID TOURING SPORTS STYLE TEKNIK PAKET.

Remiss av Transportstyrelsens skrivelse om samråd för uppföljning av ändringar i föreskrifterna om alkolås och föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m, TSF 2020-579 inkom 2020-01-30 Remissyttrande angående Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remissyttrande angående slutbetänkande ny Resegarantilag (SOU 2016:84),Ref Fi 2016 / 04295 / K TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. LFV GSF 601 79 Norrköping 011-19 20 00T, 011-19 25 75 F lfv@lfv.se www.lfv.se Org nr. 202100-079 (TSFS 2010:18) om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Sten Anderson (Sjöfartsavdelningen) TSFS 2010:19 Utkom från trycket den 3 mars 2010 SJÖFART Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-197 allmänna råd (TSFS 2010:159) om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Monica Sundklev (Sjöfartsavdelningen) TSFS 2010:160 Utkom från trycket den 6 oktober 2010 SJÖFART Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-197

1 Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/ Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna ska följas av personal på flygplatser, personal som utövar flygtrafikledningstjänster och piloter som framför luftfartyg inom svenskt område, om inte annat anges För svenska. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172) om ändring i VVFS 2007:305 anges i 8 kap 40 § att Symbolen på märke F23, orienteringstavla för omledningsväg, ska vara vänd i samma riktning som omledningsvägen och att i märket får infogas märke F14, vägnummer, eller märke F15, omledning TSFS 05 Fordonssystem 9 april, 2010, kl 8-12 Uppgift 1. a.Sj alvant anding av en region av luft-br ansleblandningen framf or amfronten. Denna region brinner mycket fort och ger upphov till kraf-tiga tryckspikar, vilket uppfattas som ett knackande ljud. T andningen senarel aggs d a knack detekteras. b.Arbetet ges av: W= Q in TSFS 05 Fordonssystem 22 december, 2010, kl 8-12 Uppgift 1. Uppgifter p˚a dieselcykeln. a. pV-diagrammet visas nedan. P V Q loss Q in b. F¨or h ¨arledning se kursboken. c. Ideala dieselcykeln ¨ar konstruerad med h ¨alp av ideala termodynamiska processer medans den arbets cykel som en motor f¨oljer inte har samm

Maria Åkerlund, den 25/3, 2010): Nya föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola Ändring i föreskrifterna TSFS 2009:14 om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Ändring i föreskrifterna TSFS 2009:12 om utbildning av förare för behörighet A Detta direktiv reglerar besiktningsregler inom EU, men i Sverige gäller det inte så länge det inte finns ett krav i TSFS 2010:2 för fordon i bruk. Eventuellt kommer det i en kommande uppdatering av besiktningsförordning (TSFS 2010:84) att införas krav på att TPMS skall fungera - men då bara om det är inkopplat, eftersom det inte finns något krav på TPMS i TSFS 2010:2 arXiv:2010.11705 (physics) [Submitted on 22 Oct 2020] This paper presents a simplified procedure to evaluate the static liquefaction triggering of upstream-raised TSFs by means of finite element models employing the well-known Hardening Soil model with small-strain stiffness (HSS) Förordning (2010:182). 10 a § Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet som myndigheten bedriver för att fullgöra Sveriges förpliktelser som flaggstat ha ett kvalitetsledningssystem i enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser TSFS02 Fordonsdynamik med reglering, 6hp Allmän information. Examinator och kursansvarig: Jan Åslund, (jaasl@isy.liu.se eller telefon 28 1692) Tentavisning: Fredag 14 februari klockan 12.15-12.30, Fordonssystems konferensrum, Hus B, ingång 27

Ett kardinalmärke är ett sjömärke, oftast en boj eller prick, som märker ut en farled eller ett navigeringshinder.Kardinalmärken är placerade öster, väster, norr eller söder om ett hinder eller om farledens gräns. De har olika utseende beroende på i vilket väderstreck de står. I de fall de är försedda med ljus anger även fyrkaraktären väderstrecket Cykelbelysning är ett tillbehör för cyklar som möjliggör belysning i mörker.Dessa kan vara batteridrivna, induktionsdrivna eller drivas av en generator som antingen sitter i navet eller ligger an mot fram- eller bakdäcket.. Framlyktan ska vara avsedd som strålkastare för att i någon mån lysa upp vägen framför eller en lykta som enbart är för att synas för andra trafikanter på. TSFS 2016:22, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare Krav för ackreditering SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorga Vindkraftverk över 150 meter skall enligt Transportstyrelsens regler (TSFS 2010:155) förses med s.k. högintensiv hinderbelysningen för att säkerställa att vindkraftverken syns ur ett luftfartsperspektiv Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125). Vi vill här, som intresseorganisation, lämna våra synpunkter på den ena av de två frågor som ställs. Vilka problem ser ni angående kapitlen om syn i gällande föreskrifter? NTF anser att olika tester av synen bör krävas vid förnyelse av körkort från 45 års ålder

TSFS 2010:144 - Transportstyrelsen - Yump

TSFS 2010:84 Bilaga 1 Placering kontrolleras på lastbilar och släpvagnar, dock inte lastbil och släpvagn konstruerad med stor markfrigång för huvudsaklig användning i terräng, lastbil och släpvagn som uteslutande används av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka vid räddningstjänst, lastbilschassi under transport från tillverkare eller återförsäljare till påbyggnadsfirma. TSFS 2010:112 VÄGTRAFIK. SHARE ; HTML ; DOWNLOAD ; Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG. Storlek: px Starta visningen från sidan: Download TSFS 2010:112 VÄGTRAFIK Download Document. Maj-Britt Pålsson; för 3 år sedan. Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan och provningsorgan. Föreskrifterna trädde i kraft i juni 2010, Transportstyrelsen har tagit emot synpunkter från besiktningsorganen gällande föreskrifternas innehåll TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK . Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975. Author: goan03 Created Date

Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Guide to preparation of design report for TSFs Page 6 of 35 In Western Australia, TSFs are classified as Category 1, 2 or 3 facilities based on their hazard rating and height of the TSF retaining structure (see Tailings storage facilities in Western Australia - code of practice) and, in some circumstances, the location and depositional method allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; TSFS 2015-65. Bakgrund Den 1 juli 2014 meddelade EU, genom Kommissionens direktiv 2014/85/EU om ändring av Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, at

POUNDING NAILS ON THE FLOOR WITH MY FOREHEAD | Trailer

TSFS 2010:2 och VVFS 2003:22 - Regler (SFRO, myndigheter

Title: Microsoft Word - TSFS RM_2010_ _Eng. and Chi._.doc Author: Linda Yu Created Date: 3/9/2010 12:50:54 P Institutionen för systemteknik Tel: 013 - 28 10 00. Tekniskt ansvarig: Webmaster Dela Topp Top Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås. (Dnr TSF 2017-150). Sammanfattnin TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 38 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning dels att 1 kap. 3, 3 kap. 1 och 4 samt bilaga 7 och 8 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 9, av följande lydelse. 1 kap. 3 För. Brandexpertis för Marindirektivet samt provning enligt IMO 2010 FTP Code RISE är anmält organ (Notified Body) för det Europeiska Direktivet för Marin Utrustning, 2014/90/EU. Vi har lång erfarenhet av brandprovning och certifiering av material enligt IMO 2010 FTP Code (Fire Testing Procedures)

Video: TSFS 20XX:YY Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Transportstyrelsens författningssamling (TSFS

den 1 juli 2010 eller senare; beslutade den 23 mars 2018. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförord-ningen (2009:211) att bilaga 1 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare ska ha följande lydelse Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolå

Transport av odelbar last utan dispens - Trafikverke

Remissvar på förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. Dnr: 2019-75. Visa. 24 juni 2020 Remissvar från Svensk Sjöfart med anledning av Kammarkollegiets förfrågan om risker och möjligheter med vouchers vid paketresor Trafiksäkerhetsgranskare enligt TSFS 2011:99 - 2021. Start 2021-04-26 Slut 2021-04-29. Plats Lund, Tekniska högskolan Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2010 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar Farligt gods TSFS 2009:91 Läkemedel StorlekExempel AnmärkningB Rekv.m AB 1117-7b November 2012 Apoteket AB. Title: AB1117-5Fb_2010-04.ffd Author: lefo103 Created Date: 6/30/2010 10:43:13 AM. TSFS 2015:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning dels att 1 kap. 2 ska ha följande lydelse, dels att 5 kap. 7 ska ha följande lydelse, dels att bilaga 1 punkt 4.1, 4.2, 6.2, 13.1 samt 13.2 ska ha.

Fordonsbesiktning - Sweda

Farligt gods TSFS 2009:91 AB 1117-7c November 2012 Apoteket AB Leveransplats Expedierat av Kontrollerat av. Title: AB1117-5Fc_2010-04.ffd Author: lefo103 Created Date: 6/30/2010 10:43:58 AM. Denna sida är tänkt att vara en hjälp vid läsandet. Sidan skall därför ses som en hj älp för att koncentrera läsandet till vissa delar och inte som ett juridiskt dokument över vad som ingår eller inte i kursen. Självklart så tycker vi att hela kompendiet är läsvärt men det finns ett antal avsnitt som är viktigare att man hinner läsa än andra 1 Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Enligt 7 kap 5 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska Transportstyrelsen, när ett fordon. Se Mikael Dahlens profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Mikael har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Mikaels kontakter och hitta jobb på liknande företag

DIEGO MARYO ~ Blog Oficial ~: Retrospectiva 2010 ~ Eventosmicus-aero - AMT Solutions - Advanced Medical Transport

Transportstyrelsens dito (TSFS 2010:167). Det gör även Kommissionens förordning (EG) nr 62/2006. De bestämmelser som föreskrifterna inför och som har beslutats av Europeiska gemenskapernas kommission, är mycket omfattande och har därför utelämnats. Kommissionens beslut med tillhörande TSD-bilagor finns att hämta på Transportstyrelsen (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Sveriges Åkeriföretag är med drygt 6000 åkeriföretag med drygt 36.000 fordon åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av denn Nova. Nova on aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen science fiction- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu. Kilpailun tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittymään kirjoittajina ja nostaa sf/f-kirjoittajakenttään uusia nimiä När avgiften tas ut separat sker det genom fakturering (2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:105). Om sådan avgift inte betalas i tid skickas en skriftlig betalningspåminnelse och en påminnelseavgift tas ut med 50 kronor för de administrativa kostnaderna (2 kap. 16 § TSFS 2016:105) Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmäla

 • Rebecca mader marcus kayne.
 • Alexandra waldau.
 • Inredd friggebod.
 • Akvarieaffär halmstad.
 • Lost google phone.
 • Adressökning.
 • King kong vs godzilla 2020.
 • Hur fungerar liniment.
 • Hur får man bort tjära i pannan.
 • Jämställdhet inom företag.
 • Svenska ortnamn historia.
 • 80 talister på arbetsmarknaden.
 • Kongresszentrum karlsruhe.
 • Schweiz landslag laguppställning.
 • Nyttig mugcake utan banan.
 • Sr 91 aurora wiki.
 • Dragracing kalender 2017.
 • King kong vs godzilla 2020.
 • Vampyrbehandling hår.
 • Avancerad flygning utbildning.
 • Buxtehuder tanzschule buxtehude.
 • Senioruniversitetet logga in.
 • Maps longitude and latitude.
 • 22 kvadrat linda.
 • Smycke livets träd.
 • Stahl telfer.
 • Curaprox black is white test.
 • The worrying kind på svenska.
 • Parental control ios.
 • Vad är en tredjehandskälla.
 • Övervintring växthus.
 • Spionkamera kopplad till mobilen.
 • Vinkar korsord.
 • Babyfilt kappahl.
 • Överklass beteende.
 • Vince mcmahon sr.
 • Stoppa påbörjad förkylning.
 • Bothrops asper bite.
 • Sjöfrakt från kina pris.
 • Distriktssköterska utbildning distans.
 • Fotbollsstrumpor barn.