Home

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Inom processrätten används offentlighetsprincipen i en liknande, men särskild betydelse: att förhandlingar inför domstol ska vara offentlig. Om lagen.nu;.

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en viktig del i samhället eftersom det garanterar att medborgarna kan ta tillvara på sina rättigheter Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten Den här lagen ska tillämpas av alla organ där offentlighetsprincipen tillämpas och där det finns allmänna handlingar. Vilka organ som, utöver myndigheter och kommuner, ska tillämpa lagen framgår av lagens 2 kap 2-5 §§ samt av bilagan till lagen Offentlighetsprincipen är en garanti för att vi ska kunna ta tillvara våra medborgerliga rättigheter. Som till exempel om rättssäkerhet. Om lika fall behandlas olika eller om det fattas felaktiga beslut kan det avslöjas om verksamheten bedrivs öppet

Lag (2014:344). Överföring av sekretess. 9 a § Om Bokföringsnämnden i ett ärende som avser yttrande om god redovisningssed får en uppgift som är sekretessreglerad i 1 eller 4 § från en domstol eller en annan myndighet, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften också hos Bokföringsnämnden. Lag (2017:1076) 1 kap. 7 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) - dataskyddslagens förhållande till tryck- och yttrandefriheten Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 ( EU:s dataskyddsförordning ), beaktandesats 153 och 154 samt artikel 86 - behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlinga Lag och rätt / Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar,.

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen blev en lag 1766 och innebär att vi, alla människor i Sverige, får ta del av offentliga handlingar hos bland annat departement, domstolar och kommuner. Nästan alla beslut som tas inom en myndighet, så som inkomna handlingar och allt utredningsmaterial är offentliga SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.. Du har därmed rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättats på eller inkommit till det kommunala bolaget. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar får dock begränsas genom bestämmelser i lag. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i huvudsak i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen - Regeringen

Offentlighetsprincipen - Juridik På Internet

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? Ange i stället i lag vad som ska vara offentliga uppgifter. Lagstiftaren har att beakta proportionalitetsprincipen. Den innebär att de krav som ställs för att uppnå ett visst syfte inte ska vara oproportionerligt gentemot den enskilde Myndigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. Vid behandling av personuppgifter måste myndigheter följa flera regelverk, som dataskyddsförordningen (GDPR), särskild registerförfattning och den kompletterande dataskyddslagen, det vill säga lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Lag (2018:1159). Tillämpliga bestämmelser . 2 § Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas - 1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner), - 2 kap. (blandad upphandling), - 3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde), - 4 kap

Offentlighetsprincipen - Wikipedi

Offentlighetsprincipen lagen

Regeringen försvarar offentlighetsprincipen Ny svensk lag utmanar EU 23 april, 1998. Krocken mellan svensk offentlighetslagstiftning och EU rycker allt närmare. Förra veckan anpassades svensk lag i tysthet till ett EU-direktiv. Men flera jurister tvivlar på att den nya lagen kommer att godtas av EU Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. För att kunna avgöra om sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut kan vi behöva fråga om din identitet Offentlighetsprincipen ger dig en unik rätt till insyn i all offentlig verksamhet. Den gäller för såväl kommunens verksamhet som all annan offentlig verksamhet i Sverige. Syftet är att främja ett fritt meningsutbyte och bidra till en allsidig upplysning, att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen offentlighetsprincipen. allas rätt att läsa dokument och se annan information på statliga och kommunala myndig­­heter i Sverige. - I lag­­texten kallas inte bara skriftliga dokument, utan ocksåannan information (foton, kartor, filmer, ljud­­inspel­ningar) för handlingar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen, står det att läsa på regeringen.se. Men dessvärre inte mer central än att Regeringskansliet tidigare i år ändrade sin praxis och började radera loggar över e-post ­efter bara två veckor, vilket förstås försvårar granskning. Regeringskansliets förändringar handlar emellertid om förändrad praxis, inte. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du har rätt att läsa Huddinge kommuns offentliga handlingar och dokument. Vad som kan vara hemligt eller sekretessbelagt bestäms i en särskild lag: offentlighets- och sekretesslagen

1 kap - Allmänna bestämmelser 1 § - Offentlighetsprincipen 2 § - Lagens tillämpningsområde 3 § - Definitioner 2 kap - Uppgifter om en rättegång 4 § - De grundläggande uppgifterna om en rättegång samt deras offentlighet 5 § - Tidpunkten för när de grundläggande uppgifterna om en rättegång blir offentliga 6 § - Sekretess för. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmän handling. Uppsala universitet är en myndighet. Myndigheters offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. eller i någon annan lag som denna hänvisar till, ska beaktas

Offentlighetsprincipen - Offentlighetsprincipen - Lawlin

 1. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut
 2. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det betyder att Norrköpings kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt om inte lagen medger det
 3. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och till främjande av en offentlig debatt rörande samhälleliga angelägenheter.Offentlighetsprincipen är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet.

Vad är offentlighetsprincipen? - Allmän handlin

 1. Offentlighetsprincipen i Finland. Offentlighetprincipen slås fast i Finlands grundlag (12 § 2 mom): Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag
 2. Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip, enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan . Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av staten, så som uppdraget att vara begravningshuvudman enligt begravningslagen, finns bestämmelser om att var och en har rätten att ta del av handlingar (offentlighetsprincipen) i offentlighets- och sekretesslagen.
 3. Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen
 4. Offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU: Förändringar förestår, inte problem Av jur. doktor I NGER Ö STERDAHL. En livlig debatt har pågått i flera år om vilka konsekvenser ett svenskt medlemskap i den Europeiska unionen (EU) skulle ha för den svenska offentlighetsprincipen. 1 Tonläget i debatten har varit högt upruvat, vilket gjort det svårt att förstå vad debatten.
 5. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om man skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det

Offentlighetsprincipen innebär att alla uppgifter, handlingar och liknande som finns hos offentliga myndigheter ska vara offentliga för allmänheten Genom några enkla tillägg i lagen kan man göra så att friskolor i Sverige omfattas av offentlighetsprincipen.Det är det bästa sättet att komma åt de ny År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet - Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Tryckfriheten och offentlighetsprincipen är viktiga för demokratin i Sverige Offentlighetsprincipen måste försvaras i den moderna digitaliserade värld vi lever i. Det handlar inte bara om ett försvar mot personer som vill begränsa utlämnandet av handlingar, t ex populistiska politiker, högre tjänstemän och diverse opinionsbildare, med argumentet att principen anses vara en arbetsbörda för offentliga organisationer

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten

EU-lag ger ökat skydd för medborgarna - Vårt Luleå

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

Offentlighetsprincipen Sv

Att offentlighetsprincipen alls omfattar kommunala företag är dock en hyfsat ny företeelse. Först 1995 ändrades lagen, och kommunernas bolagiserade verksamhet började behandlas som annan kommunal verksamhet. I huvudsak i alla fall - det finns undantag, som om kommunen inte är majoritetsägare Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

Offentlighetsprincipen. Som statlig myndighet omfattas FI av offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut. I vissa fall kan sekretessbestämmelser leda till att uppgifter inte lämnas ut. Rättsliga grunder för FI:s behandling av personuppgifte Datainspektionen, som fått i uppdrag att garantera att GDPR efterlevs, har bett regeringen att få slippa följa offentlighetsprincipen gällande de incidentrapporter som enligt den nya lagen ska rapporteras in till myndigheten. Redan nu görs alltså försök att nyttja GDPR för att försämra offentlighetsprincipen En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det

Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

Lagen säger att myndigheten ska ta hänsyn till den enskildes önskemål om hur kopior ska skickas. Myndigheten ska på begäran faxa om det inte är olämpligt. Exempel på undantag från användande av telefax är om det skulle medföra mycket extraarbete, att typen av material är mindre lämpligt att skicka så eller att det rör sig om ett stort antal handlingar Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är ett fundament i det svenska samhället. Den ger oss alla rätt till insyn i vad stat, myndigheter, kommuner och allmänna organ håller på med. Det är ingen medierättighet utan en medborgerlig rättighet - en rätt för dig och för mig och alla andra att få veta När jag nu talar om offentlighetsprincipen menar jag framförallt handlingsoffentlighet, vilket även Eva Jönsson menar är det som oftast avses. I lagen står att handlingsoffentligheten innebär: Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar (2 kap 1§ TF)

Offentlighetsprincipen — rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar − Den nya lagen om sekretess i internationellt samarbete innebär att offentlighetsprincipen urholkas kraftigt. Det är ytterst beklagligt att riksdagen inte sätter större värde på den svenska öppenheten, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet I lagen finns också andra bestämmelser som är viktiga för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Hur får man del av allmänna handlingar? En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766. För att få gallra en allmän handling eller uppgift i en allmän handling krävs stöd i lag eller gallringsbeslut. Respektive myndighet beslutar om gallring av allmänna handlingar inom sitt ansvarsområde Med anledning av Maria Abrahamssons (M) motion om införande av en mindre begränsning av offentlighetsprincipen så känner jag att det kan vara läge att också försöka få till en större debatt i ämnet. Offentlighetsprincipen finns bl.a. till för att allmänheten ska kunna granska makten. Detta har under många år fungerat förhållandevis bra, men nu p

PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar. PSI-lagen i korthet. Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Inom processrätten används offentlighetsprincipen i en liknande, men särskild betydelse: att förhandlingar inför domstol ska vara offentlig. Lagen.nu är en privat webbplats

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndighete

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Den lag som tillåter undantag från offentlighetsprincipen är i de allra flesta fall offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sid-funktioner och -information. Sidan granskades den 23 oktober 2015. Innehållsansvarig: Sofia Öhrman. Publicerad av Carl Olsson. Kontakta Region Örebro län Offentlighetsprincipen rör dig som medborgare i högsta grad. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga personuppgifter. Lagen ger dig ökade rättigheter att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, med vilken laglig grund vi hanterar dem, vilka som har tillgång till dem och hur länge de sparas. Det finns andra lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Offentlighetsprincipen innebär bland annat att regeringens och andra myndigheters verksamheter ska vara öppna så långt det är möjligt. I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar

Grundlag i gungning?: En ESO-rapport om EU och den svenska

Lagen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen (t ex handlingsoffentlighet), diarieföring, arkiv och förvaltningslagen gäller myndigheter och de anställda som arbetar vid myndigheten. Principen är grundlagsreglerad sedan 1766 Den inomkyrkliga offentlighetsprincipen Svenska kyrkan har en inomkyrklig offentlighetsprincip som grundar sig på Lagen om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet är viktig Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Mars 2014 Hallands hamnar Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs AB 3 av 16 PwC 2. Regelverk 2.1. Lagens krav på hanteringen av allmänna handlingar Det grundläggande regelverket för hanteringen av bolagets allmänna handlinga

Tobias Samuelsson9789147095483 by Smakprov Media AB - Issuu

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet uttrycks i Tryckfrihetsförordningens (1949:105, TF) andra kapitel. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag Offentlighetsprincipen, som t.ex. inbegriper rätten att ta del av all-männa handlingar, genomsyrar all offentlig verksamhet. innefattas t.ex. arbetslöshetskassorna enligt lagen (1997:239) om ar-betslöshetskassor i den verksamhet som bl.a. avser prövning av ären 3 OFFENTLIGHETSPRINCIPENS INNEBÖRD 13 3.1 Allmänna handlingars offentlighet 13 3.1.1 Inskränkningar i handlingsoffentligheten 14 3.1.2 Handlingsoffentligheten och den nya tekniken 15 4 KONFLIKTEN MELLAN OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH UPPHOVSRÄTTEN 17 5 GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH UPPHOVSRÄTTEN I LAG 1 Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 2 2 Fırkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AD Arbetsdomstolen FPL Lag (1971:289) om allm−nna fırvaltningsdomstolar FT Fırvaltningsr−ttslig tidskrift Dir Direktiv DN Dagens Nyheter FHL Lag (1990:409) om skydd fır fıretagshemligheter GP Gıteborgsposte

- Offentlighetsprincipen

Tydligen har Södertörn och Simon-fallet satt lite bollar i rullning om vem och vilka som får tjänster och varför inom räddningstjänsten i Sverige. BRF får en del frågor om offentlighetsprincipen, tryckfrihet etc och relaterat så lite, alltså lite, om detta idag: När en handling, alltså även en platsansökan, är diarieförd omfattas den av tryckfrihetsförordningens regle Den gången ändrades lagen. Sedan 1995 gäller offentlighetsprincipen i kommun- och landstingsägda företag. - Det finns ungefär 1600 kommunala bolag och för dem har man skapat specialregler. När invånarna så att säga äger hela bolaget så ska de ha samma insyn som i en kommunal förvaltning Offentlighetsprincipen Definition: Sammanfattande uttryck för de olika insynsmöjligheter som allmänheten § forts Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelser i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen. I propositionen tar regeringen upp frågor som rör offentlighetsprincipens tillämpning mot bakgrund av informationsteknikens utveckling. Regeringen gör bedömningen att begreppet handling bör behållas som det centrala grundbegreppet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). I propositionen föreslås att det i 2 kap

Remissvar till SOU 2019:39 "En moderniserad radio- och tvPPT - Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

EBM lagför nytt brott: Omställningsstödsbrott 30 jun 2020 15:23. I slutet av juni trädde lagen om omställningsstöd, (LOM) i kraft. Lagen utgör en del av de åtgärder som vidtas för att begränsa de ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 och ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av sjukdomen Kommunal verksamhet omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin som syftar till att myndigheternas verksamheter skall kunna granskas. Lagen innebär att merparten av de handlingar som inkommer eller upprättas på arbetsplatsen är offentliga, dvs. vem som helst kan begära att få ta del av uppgifterna

Kommunala bolag och offentlighetsprincipen

Nyligen fattade SCB ett olyckligt beslut om statistiksekretess beträffande friskolor. Detta problem måste lösas av riksdag och regering. Men offentlighetsprincipen kan inte utvidgas till att omfatta enskilda organisationer som friskolor. Det skulle få ohållbara konsekvenser om alla som tar emot statliga medel skulle tvingas bete sig som myndigheter, varnar Hans Bergström En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om det inte finns stöd i lagen Lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019 vilket påverkar gallringsfristen för räkenskapsinformation. PM om offentlighetsprincipen hos skolföretag PM:et är skickad på remiss. Svar ska vara inne senaste 3 maj

Tryckfrihetsförordningen - var finns originalet - RiksarkivetKommun och politik - Västerviks kommun
 • Ungdomsmottagningen helsingborg gynekolog.
 • Pharmakant ausbildung gehalt.
 • Mål med fysisk aktivitet.
 • Bloggar om als.
 • Hemmakväll varberg.
 • Femme célibataire riche.
 • Springer spaniel.
 • Stagnelius till förruttnelsen.
 • Daglig verksamhet östra göteborg.
 • Bmx shop kiel.
 • Nationella patientenkäten 2017 primärvård.
 • Spielzeug gondel venedig.
 • Nuvärdesberäkning inflation.
 • Fotograf stockholm bröllop.
 • Unesco världsarv höga kusten.
 • S krok jula.
 • Vera oredsson politiska partier.
 • Skk stadgar.
 • Why was the un formed.
 • Besittningsrätt vid försäljning.
 • Milchpreis aldi aktuell.
 • Kontaktabbruch nach trennung.
 • Bankväsen synonym.
 • Inte ömsesidigt.
 • Immoscout24 schwelm.
 • Placering brandvarnare snedtak.
 • Långlopps sm mtb 2017.
 • Vad är nub teorin.
 • Stansted airport fire.
 • Adam strömstedt australien.
 • Kläddesigner stockholm.
 • Hemnet göteborg radhus.
 • Nhl matchtröja.
 • Wie ticken männer mit 26.
 • Hautarzt esslingen jameda.
 • Hotels momondo.
 • Louis tomlinson briana jungwirth.
 • Reggae party reutlingen.
 • Pankreatit kronisk.
 • Psalm 19:1.
 • Sig sauer p320 rx.