Home

Förundersökning offentlig handling

Förundersökning och häktning allmänna och offentliga

 1. Förundersökningen blir offentlig handling när åtal väcks eftersom den då anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § Tryckfrihetsordningen). Detta är huvudregeln. Enligt (2 kap. 2 § Tryckfrihetsordningen) finns det dock undantag då offentlighetsrprincipen får begränsas
 2. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag
 3. Denna rätt uppstår, när det gäller handlingar som en myndighet själv upprättat (t.ex. en förundersökning), när det ärende som handlingen hör till är färdigbehandlat. Man har därför inte rätt att ta del av förundersökningar innan åtal har väckts

Ta del av allmän handling Polismyndighete

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar (2 kap. 1 § TF) Detta innebär att du inte kan begära ut en förundersökning medan den pågår, då omfattas den av förundersökningssekretess (18 kap. 1 § OSL). När förundersökningen är avslutad kan du dock begära att ta del av den Blir en förundersökning offentlig om åklagare beslutar att inte väcka åtal i ärendet? SVAR Princip innebär att varje svensk medborgare har rätt ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och som inkommit till eller upprättad hos en myndighet, 2 kap 3 § TF Ett förundersökningsprotokoll (FUP) är en handling som i Sverige och Finland upprättas i samband med en brottsutredning.Ett förundersökningsprotokoll blir en offentlig allmän handling när åtal väckts i målet, såvida inte någon bevisning har belagts med sekretess. [1] Nerlagda förundersökningar blir också allmänna handlingar enligt samma princip

Vid förundersökning mot någon som inte fyllt 18 år ska åklagaren alltid underrättas enligt första stycket, Undersökningsledaren får lämna dem upptagningar av utsagor och andra handlingar som tillförs ärendet. - anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad Nedlagd förundersökning var offentlig En person som hade gjort en anmälan om fornminnesbrott hade rätt att få ut hela den nedlagda förundersökningen i ärendet. Kammarrätten skrev så här om de begärda uppgifterna Bedömer polisen eller åklagaren att det är möjligt inleds en förundersökning. Förundersökning, Om du blir anhållen eller häktad står samhället för kostnaderna för en offentlig försvarare i de flesta fall. Därefter blir förundersökningsprotokollet en offentlig handling När förundersökningen är klar har åklagaren att ta ställning till huruvida det insamlade materialet räcker för att lämna in ett åtal till berörd tingsrätt. I sådant fall inlämnas en stämningsansökan och förundersöknings­materialet - hela förundersökningen - blir offentlig handling och kan begäras ut (till självkostnadspris) av vem som helst Handlingar som inte är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis rikets säkerhet

Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar Postat 2016/05/20 2016/05/24 Kategorier 18:01 Taggar bygglov, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, förundersökning, förundersökningssekretess, KR Sthlm 2056-16, OSL 18:1, Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun, södertälje kommun Lämna en kommentar till Bygglov offentliga trots förundersökning Inläggsnavigerin Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den allmänna handlingen komma att gallras bort. Detta resulterar i att den frågande parten kommer att få den allmänna handlingen i handen, men föreligger sekretess, så kan man som mottagare inte ta del av alla uppgifter i den allmänna handlingen Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Sekretess kan även gälla med hänsyn till de inblandade personerna

Polismyndigheten i Jönköpings län hade bara lämnat ut vissa handlingar i en nedlagd förundersökning. Mannen som hade begärt ut handlingarna överklagade till kammarrätten och fick rätt. Kammarrätten menade att mannen, genom de handlingar som lämnats ut till honom, redan kände till en stor del av uppgifterna i de återstående handlingarna i förundersökningen Jag blev mycket förvånad och undrar hur länge en tjänstemans mailväxling räknas som offentlig handling. Kan jag hävda att det fortfarande är en offentlig handling? Här är deras svar. Med anledning av ditt epostmeddelande daterat 2016-10-21- Begäran om handlingar, gör XXXkontoret följande bedömning Förundersökningssekretess. Både journalister och allmänhet vill få information om förundersökningar (pågående utredningar) ibland. I de allra flesta fall gäller sekretess under förundersökningen, vilket innebär att uppgifterna i en förundersökning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna skada utredningen eller enskilda En nedlagd förundersökning utgör en allmän handling. Denna kan dock vara sekretessbelagd eller så kan vissa uppgifter i den vara sekretessbelagda, en prövning sker i det enskilda fallet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta den polisstation hos vilken du upprättade anmälan och fråga dem vad som gäller för just den förundersökningen domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden. Handlingsoffentlighet. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Av dessa skäl är normalt allt material i en förundersökning hemligt till dess att åtal väcks

Ta del av förundersökning - Sekretess - Lawlin

 1. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med.
 2. Om åklagaren begär att domstolen ska häkta den misstänkte brukar dennes namn bli offentligt. Däremot hålls andra uppgifter vanligtvis hemliga med hänsyn till förundersökningen. När åklagaren skickar in stämningsansökan blir den en allmän handling, liksom det förundersökningsprotokoll som åklagaren bifogar
 3. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet.
 4. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar
 5. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras

Var begär man att få ut en förundersökning innan

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran Blir mitt cv en offentlig handling? 2017-11-16. Chefen i Fokus nr 4 2017. FRÅGA: Jag har sökt jobb som förvaltningschef i en annan kommun, vilket jag inte vill ska bli känt. Finns det risk för att mina ansökningshandlingar blir offentliga handlingar? Rekryteringen sköts via ett konsultföretag Om en förundersökning lagts ner på grund av att ett brott inte kommer att kunna bevisas, kan förundersökningen alltid tas upp igen om nya uppgifter eller bevis kommer fram. Det som definitivt lägger ner ett ärende är när preskription infaller. Beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag 2, 5, 10 eller 15.

Nedlagd förundersökning offentlig

Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1 Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. Det går också bra att besöka våra servicekontor för att få ut uppgifter. Mejla os En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort (maskas)

Förundersökningsprotokoll - Wikipedi

Har en anmälan gjorts så är det en offentlig handling eftersom den då har inkommit till myndigheten. Om någon vill begära ut den är det upp till polisen att avgöra vad som skall vara sekretessbelagt beroende på skaderekvisitet, d.v.s. om den anmälande kan lida skada och om den som har anmälts kan lida skada En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem

Förundersökningskungörelse (1947:948) Svensk

 1. Nej, förundersökningen blir inte offentlig handling förrän den har lämnats in till domstol och åtal har väckts. Nedlagd förundersökning offentlig? F. Westerholm: 9/17/02 10:54 PM Johan <johan.fe.
 2. Offentliga handlingar. Du som vill fördjupa dig i en kommunal fråga, till exempel en utredning om dina barns skolkök eller grannens bygglov, har rätt att ta del av handlingarna som tillhör ärendet. Vill du få tag i en offentliga handling? Sök i kommunens diarier på webbplatsen
 3. Polisanmälan offentlig handling Vi hade inbrott i vårt hus i juni 2009 och jag skulle vilja se den polsanmälan som vi gjorde samt förundersökningen. Det väcktes aldrig något åtal
 4. Handlingsoffentlighet är en tredje form av offentlig-hetsprincipen. Den regleras i tryckfrihetsförord-ningen (TF), som är en grundlag. Den ger var och en rätt att ta del av de allmänna handlingar som för-varas hos myndigheter och andra offentliga organ. Med handling menas inte bara pappersdokumen
 5. Förundersökning mot Sjöfartsverket Åklagarmyndigheten inleder en förundersökning runt Sjöfartsverkets miljardupphandling av räddningshelikoptrar. Även Konkurrensverket utreder affären - som debatterats flitigt i upphandlingskretsar
 6. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas

Förundersökningen leds av en undersökningsledare, som är en sådan anhållningsberättigad tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § i tvångsmedelslagen . Åklagaren är dock undersökningsledare endast i de fall som anges i 4 § 1 mom.En kriminalöverkonstapel eller överkonstapel får vara undersökningsledare vid förundersökning som görs av polisen, om det finns grundad anledning till det. Läsa förundersökning. För ett år sedan inleddes en förundersökning kring misshandel och fridskränkning där jag är brottsoffer. Den lades ned för några månader sedan då jag inte orkat berätta hela historian. Jag kan dock ta upp den igen när jag vill Svårt att få ut offentliga handlingar 7 maj, 2007. I Trollhättan och Vänersborg har reportrar på tidningen TTELA försökt att få ta del av offentliga handlingar. Men på flera håll blev det stopp. I Trollhättan och Vänersborg har reportrar på tidningen TTELA försökt att få ta del av offentliga handlingar

Enligt FOI innehåller handlingarna sekretessbelagda uppgifter enligt 15kap. l § offentlighets- och sekretesslagen. Justitiekansler, JK, anser att det i detta fall finns anledning att anta att det har förekommit brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Därför beslutar JK att inleda förundersökning Offentlig förvaltning - begrepp, För att en handling ska kunna definieras som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Av dessa skäl är normalt allt material i en förundersökning hemlig till dess att åtal väcks. Då blir förundersökningsprotokollet,.

SOU 2011:45 Slutbetänkande av Förundersökningsutredningen Stockholm 2011 Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m Jag undrar vad som offentliga handlingar, dvs. vilka papper kan man ta ut på andra personer? Domar är ju offentliga, men hur är Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut

Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem

Nedlagd förundersökning var offentlig - Allmän handling

Är pass- och körkortsbilder offentliga handlingar? Läsarfrågor Publicerad 1 dec 2015 kl 06.38 Av: Kvalitetsbloggen. Hej! Jag har blivit hänvisad hit och dit av en massa myndigheter angående tillgång till körkorts- och passfoto Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vilket innebär att du har rätt att läsa dem Nu kan du begära ut hela förundersökningen om Palmemordet blev det också en allmän handling. När åtal väcktes mot Christer Pettersson 1989 blev den förundersökningen offentlig Hur är det, har du utnyttjat din rätt att som samhällsmedborgare få ta del av någon offentlig handling från en myndighet En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är offentliga. Vissa handlingar får du inte ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess

Misstänkt för brott Polismyndighete

Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av Förundersökningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:45 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i förbundets medlemskommuner. Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - såsom mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt Ta del av allmänna handlingar. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset. Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling

En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Offentlighetsprincipen gäller för uppgifter om lön för anställda på den offentliga arbetsmarknaden, det vill säga anställda hos stat, kommun eller landsting. Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningen (TF) och det står var och en fritt att ta del av allmänna och offentliga handlingar Alla handlingar är i princip offentliga En del anbudsgivare skriver i sina anbud att sekretess ska gälla för vissa uppgifter och anger även skälen för detta. Det kan vara en bra upplysning till den upphandlande myndigheten att ta hänsyn till vid sekretessprövningen Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF).Det kan handla om såväl handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information. Offentliga handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar; samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000. De allmänna handlingar som hanteras är av tre olika typer, nämligen handlingar som

Förundersökning - Wikipedi

En handling kan för exempel vara brev, e-post eller protokoll. Den är allmän om den inkommit, förvaras eller upprättats inom myndligheten eller förvaltningen. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Om en tjänsteman nekar till att lämna ut en handling ska en skriftlig motivering överlämnas Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläre Offentlig handling. En allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter kallas för en offentlig handling och kan begäras ut av till exempel en medborgare. Vad är en allmän handling

Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet 17

Offentlig handling. Att en handling är offentlig handling betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i kommunen. Du kan alltid höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa Är en allmän handling alltid offentlig? Oavsett om du är svensk medborgare eller inte har du rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling Offentlig handling. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit till uttryck i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att de kommunala myndigheternas och kommunfullmäktiges handlingar enligt huvudregeln ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av. Denna rätt är dock inte helt utan undantag eller villkor

Allmänna handlingar - Riksdage

Alla offentliga myndigheter måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Uppgifterna i en sekretessbelagd handling får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem Dags för kompetensutveckling? Kursen riktar sig till dig som vill ha kunskap om grunderna i offentlig upphandling. I kursen går vi bl.a. genom vilka principer som är vägledande för upphandling och du får lära dig innebörden av centrala upphandlingsrättsliga termer och begrepp På denna sida meddelas handlingar som publiceras som offentliga delgivningar. På polisinrättningen kan du bekanta dig med en handling som publiceras som offentlig delgivning. Julkaistu 08.10.2020_Publicerad 08.10.2020_Published 08.10.2020 pdf, 124 kB. pdf, 97,1 k

Domar och beslut - Sveriges Domstola

Allmän, offentlig och hemlig handling. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmä Var finns handlingarna? Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där

förundersökning - Allmän handling

Offentlig upphandling är generellt just offentlig. Alla handlingar är tillgängliga för alla när upphandlingen är avslutad. Samtidigt finns sekretesslagstiftningen som gör att delar av anbud kan hemligstämplas. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén reder ut balansgången mellan offentlighet och sekrete Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Eller är spelarna för rädda att få offentlig kritik av sin förbundskapten att de fegar ur i spelet?; Att göra sitt kändisskap till en offentlig livsstil är inget för henne.; Ljuden ska användas som en del av en offentlig.

Vad är offentlighetsprincipen? - Allmän handling

En antikvarisk förundersökning ska tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Till förundersökningen bör kopplas en konsekvensbeskrivning av vilken framgår hur man avser att tillgodose varsamhetskraven och hur avvägningar gentemot andra grundläggande samhällskrav (tekniska egenskarav) har skett Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

Sekretess under pågående förundersökning

Offentliga handlingar Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Som statlig myndighet omfattas Finansinspektionen av offentlighetsprincipen Om en handling är sekretessbelagd så betyder det att dom inte får lämnas ut till vem som helst. Kommunen använder Offentlighets- och sekretesslagen för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Hur gör jag för att ta del av en offentlig handling? Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling

Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är offentliga, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna Nyheter från Nike. Shoppa nyheter från Nike. Missa inga nya styles. Hemleverans. Vi lämnar utanför dörren. Snabbt och enkelt. Nya löparskor. Upptäck alla nya löparskor hä Kvinna döms att betala skadestånd efter delning av Lamotte-inlägg. P4 Väst lurades - för andra gången. Journalister får gräddfil till offentliga handlingar..

Offentlig handling . Uppgifter i allmänna handlingar är antingen • offentliga och vem som helst kan då få ta del av dem • eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), el-ler annan speciallagstiftning. Delar av en handling kan alltså vara sekretessbelagda även om inte hela hand Handlingar som inkommer till eller som upprättas av kommunen är offentliga, om det inte finns skäl att sekretessbelägga dem. Interna arbetsmaterial är inte en offentlig handling. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag

nedlagd förundersökning - Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Vilka handlingar kan jag få ta del av? Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga Offentlig delgivning. På denna sida meddelas handlingar som publiceras som offentliga delgivningar. På polisinrättningen kan du bekanta dig med en handling som publiceras som offentlig delgivning. Tällä sivulla ilmoitetaan yleistiedoksiannettavien asiakirjojen nähtäville asettamisesta Att få ut kopior på handlingar kan i vissa fall kosta pengar. Taxor för utlämnande av allmän handling kan du läsa mer om här. Kommunen hanterar också en mängd handlingar som inte är offentliga utan som är arbetsmaterial hos medarbetarna. Handlingen blir inte offentlig förrän den anses vara upprättad, det vill säga färdigställd

Vad har du rätt att få ut? - Allmän handling

Offentlig handling. Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Vilka handlingar kan jag ta del av? Som medborgare kan du ta del av alla handlingar som är allmänna utom de som är sekretessbelagda I Kumla kommun kan du ta del av offentliga handlingar på olika sätt. Du kan komma till kommunhuset och läsa handlingarna direkt i kommunhuset. Du får inte ta med dig handlingarna hem, men du kan få med dig kopior av handlingarna. Du kan också ta del av vissa handlingar i kommunens allmänna diarium via ett förenklat webbdiarium

 • Finska atg.
 • Beyonce konserter.
 • Starby ridskola.
 • Fallout 4 bos settlement mod.
 • 50 tals kläder göteborg.
 • Spela kortspel.
 • Restore deleted sms android.
 • Hot yoga uppsala.
 • Laptop kan inte ansluta till trådlöst nätverk.
 • Kvinnokliniken östra sjukhuset akut.
 • Fototapet new york skyline.
 • Inet ringön.
 • Massövergrepp köln.
 • Vad är mynewsdesk.
 • Galning synonym.
 • Manchester united transfer history.
 • Pokemon målarbilder raichu.
 • Kista tandvård öppettider.
 • Intercontinental warsaw spa.
 • Mk16 pubg.
 • Dikt avsked.
 • United states constitution 1789.
 • Wiener philharmoniker neujahrskonzert 2018.
 • Tips på frågor till medium.
 • Copy paste figures.
 • Levis jeans dam hög midja.
 • Mandala uggla.
 • Aristoteles lyceum.
 • Tinkerbell wandtattoo.
 • Auburn speedster replica.
 • Socialistiska länder.
 • Alpresor sista minuten.
 • Kabinpersonalens chef.
 • Leka med ord.
 • Nachtlieferservice münchen.
 • Utökad vistelsetid förskola.
 • Spam mails mit verschiedenen namen.
 • Create beautiful graphs online.
 • Vegetation australien referat.
 • Och bergen svarade berättarperspektiv.
 • Regina lund son.