Home

Freoner ozon

Ozonskiktet - Naturvårdsverke

 1. I stratosfären, 10-50 kilometer över våra huvuden, omvandlar solljuset ständigt en del av luftens syremolekyler till ozon. Därmed bildas det naturliga ozonskiktet, som i sin tur absorberar ultraviolett ljus, UV-B-strålning, från solen
 2. Freoner gör att ozon bryts ned utan att ta upp UV-strålning, vilket resulterar i att mer UV-strålning släpps igenom ozonlagret. Ozonlagret har på senare tid tagit skada på grund av freonerna, och det uppstår så kallade ozonhål, där det inte finns någon skyddande effekt mot skadlig UV-strålning
 3. Freonerna förstör ozonlagret som finns i vår atmosfär och som Enligt Susan Solomon skulle det största hotet mot ozonets återhämtning vara freonutsläpp som är av ren olycka eller.
 4. De senaste åren har det sett ut som att ozonhålet vid Antarktis håller på att återhämta sig. Detta tack vare Montrealavtalet som skrevs under 1987 för att förbjuda freoner, en.

Ozonet absorberar både inkommande strålning från solen och från jorden utgående, men vid olika våglängder. Dessutom finns det marknära ozon (i mycket små men inte försumbara mängder) som har ökat under de senaste 50 åren samtidigt som det stratosfäriska har minskat ungefär fram till sekelskiftet Ozonet i atmosfären filtrerar bort (absorberar) det mesta av den här farliga strålningen. Flera av de här ämnena är gaser (främst freoner) som bryter ner ozonmolekylerna och därmed också ozonskiktet. Omvandlingen av ozon till vanligt syre har därför ökat i världens industriländer Freon har varit förbjudet i fjorton år, men fortfarande läcker återvinningen av svenska kylskåp mängder av växthusgas i onödan. Sveriges Natur har besökt anläggningen som släppt ut motsvarande 200?000 ton koldioxid per år

Både bildning och nedbrytning av ozon sker egentligen hela tiden. Effektiviteten i de båda processerna beror emellertid på olika faktorer, där bland annat mänsklig påverkan på senare tid har haft en negativ inverkan på ozonskiktet Ozon bidrar till växthuseffekten dels indirekt genom att minska skogens upptag av koldioxid med cirka 10 procent, dels direkt eftersom ozon i sig är en klimatgas. Mätningar och gränsvärden Runt om i landet pågår kontinuerliga mätningar av ozonhalten i det marknära luftskiktet, till stor del inom Naturvårdsverkets miljöövervakning Freon är ursprungligen kemiföretaget DuPonts handelsnamn på köldmedium bestående av olika halogenerade kolväten. Ordet är härlett från engelskans freeze.Utgångspunkten för dessa föreningar är enkla kolväten där någon eller några av väteatomer har ersatts med klor- och/eller fluoratomer. [1] Freonerna var revolutionerande för sin tid och ansågs harmlösa tills deras. Kommentar:De nya köldmedier som har ersatt de ozon-nedbrytande kolfluorkar-bonerna och freonerna (CFC och HCFC) betecknas oftast med varunamn och koder, som inte säger lekmannen mycket om vad det egentligen handlar om. Exempelvis består köldmediet R134a av tetrafluoretan, en växthusgas som på sikt fasas ut Ozon; Freoner. Freoner är benämningen på en grupp kemiska föreningar som innehåller klor och fluor. De kan användas i kylskåp, frysboxar och som drivgas i sprayburkar. De kan även användas vid tillverkning av isoleringsmaterial och skumplast. Freoner är.

Dessa atomer angriper ozonet och förintar det eftersom atomerna innehåller ämnen som hela tiden återbildas. Därför kan nedbrytningen av ozon fortsätta under en lång tid även om tillförseln av kväveoxider, klor, brom och freoner upphör helt Ozon kan även bildas nära jordytan med hjälp av vissa föroreningar i kombination med solljus. Ozonskiktets densitet (täthet) varierar med årstiderna, men inte så mycket vid ekvatorn. I Sverige är ozonskiktet som tätast under även kallade freoner Utsläppen av freoner är i dag väldigt små, men eftersom freonmolekylerna är väldigt stabila kommer utsläppen som gjordes innan de skadliga effekterna upptäcktes länge fortsätta att göra skada. Ett annat problem som vi nu för tiden möter är marknära ozon

Ozon förekommer i atmosfären i låga halter. Mängden varierar beroende på årstid och breddgrad. Långtidsmedelvärden är 250-450 dobsonenheter, vilket skulle motsvara ett ozonskikt med tjockleken 2,50-4,50 mm vid havsytans nivå, det vill säga vid trycket 1 013 mbar (101,3 kPa) och temperaturen 0 °C På grund utsläpp av olika kemikalier, framför allt freoner, har en del av ozonet börjat försvinna. Idag är freoner nästan helt förbjudna, men det som redan släppts ut i atmosfären finns kvar och fortsätter göra skada i många år till. Ozonet i atmosfären finns på ungefär 15-35 km höjd, men det kan bildas ozon nere vid marken. Sverige gjorde det 1995, och alla länder i FN har ratificerat det så kallade Montrealprotokollet, som förbjuder alla ämnen som skadar ozonlagret. Läs mer om freoners påverkan på ozon på wikipedia. Men freoner har lång livslängd, och än så länge har vi inte kommit under de freonutsläppsnivåer som vi hade på 90-talet Det handlar i första hand om HCFC (mjuka freoner). De har en kortare livslängd och ska inte bryta ner ozonlagret lika mycket som CFC. Vad som gick fel var att HCFC-freonerna kommer nå ozonlagret ungefär samtidigt som 60-70-talets CFC-freoner, runt år 2000. Ozon skiktet lukras upp mer nu än tidigare Punkten efter Dagens Nyheter har funnits med allt sedan det första numret 23 december 1864. Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn

Waste-Away Group

- Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som förbudet mot freoner leder till en återhämtning vid polerna verkar det inte stämma för lägre breddgrader, säger professor Joanna Haigh, Granthaminstitutet vid Imperial College London, en av författarna till studien Ozon är en instabil molekyl av tre sammanbundna syreatomer, Problemet är att klor från freonerna i kombination med solljus bryter isär ozonmolekylerna,. Förutom att freoner bryter ner atmosfärens ozon är de också en mycket potent växthusgas. Ett ton CFC-11 motsvarar runt 5 000 ton koldioxid i atmosfären De är mindre skadliga än freoner, men bidrar ändå till att bryta ned ozon. Freoner och haloner är stabila föreningar med en livslängd på cirka 100 år i den lägre atmosfären. I stratosfären kan en enda klor- eller bromatom bryta ned tusentals ozonmolekyler. Efter de internationella.

Ozon - Naturvetenskap

SVT Vetenskap reder ut: så mår ozonlagret idag SVT Nyhete

jorden har tillverkat och använt oss av föreningar såsom freoner som ozonet oxiderar (bryter ner) när de når ut i stratosfären. Bildning av marknära ozon är en delvis naturlig process. Ozon bildas vid elektriska urladdningar under åskväder och från fotokemiska reaktioner av t ex terpener som avges från barrskog Efter mycket forskning förbjöds freoner i och med Montrealprotokollet, något som även de allra flesta av de största freontillverkarna stod bakom. Men det är först nu, +25 år senare som tecken på förbättringar syns då freonerna är så beständiga och finns kvar i atmosfären så länge Stratosfäriskt ozon bildas i atmosfären med solen som energikälla. När man talar om ozonhål innebär det att det ozon som bildas i stratosfären genom solens instrålning på något sätt har minskat. Den största anledningen till att ozonlagret i stratosfären tunnas ut är att vi använder freoner som ozonet oxiderar (bryter ner). Jag har läst om olika teorier om handlar om hur freoner har bidragit till nedbrytning av ozonlagret men jag vet inte riktigt vilken teori de syftar på i den här frågan. 0 #Permalänk. Svara. Du behöver Logga in eller Bli medlem först! Avbryt. Sök. Matematik. Alla ämnen. Matematik Alla trådar; Fysik. Alla ämnen

Ozonlagret är hotat på nytt - ökning av freoner oroar

ozon kan förstöras av en gas som bl. a. används som drivmedel i sprayförpackningar. Den aktuella gasen freon anses ha nedbrytande effekter på det ozonskikt som finns i de övre luftlagren och som skyddar oss från det ultravioletta ljus som orsakar hudcancer. Även om all användning av freoner stoppas omedelbart kommer enlig Ozon i stratosfären Ozon uppkommer då syrgas (O 2) förenar sig med atomärt syre. Det fria syret (O) har i sin tur bildats genom att solens strålar har delat på syrgasmolekyler (O 2). Följande Freoner: Dessa kallas även klorfluorkarboner De är mindre skadliga än freoner, men bidrar ändå till att bryta ned ozon. Freoner och haloner är stabila föreningar med en livslängd på cirka 100 år i den lägre atmosfären. I stratosfären kan en enda klor- eller bromatom bryta ned tusentals ozonmolekyler Ozon är en mycket reaktiv molekyl som är eftertraktad för sin starkt oxiderande förmåga. KOrt Om OzOn Informationsdatablad Ozone Tech Systems OTS AB, Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, SWEDEn. tel +46 (0)8-714 07 00, Fax +46 (0)8-714 07 09, info@ozonetech.com, www.ozonetech.com InTrOdukTIOn Ozon är tri-atomärt syre dvs. O Trots att kemikalier som bryter ner ozon förbjöds för 30 år sedan verkar ozonlagret i lägre stratosfären fortfarande tunnas ut, enligt ny forskning. - Det är alarmerande och ett oroande.

Ozon kan även framkalla allergier. Utan ozon i atmosfären skulle det inte finnas djur och växter. D) Ge exempel på hur marknära ozon bildas. Svar: Marknära ozon bildas genom att all kväveoxid, som kommer från förbränningsmotorer. Om kväveoxiden får strålning av solen bildas marknära ozon Uttunning av ozonskiktet. ozon; Ozonskiktet kan bli kraftigt uttunnat på grund av utsläpp till atmosfären av långlivade klorerade ämnen som freoner (CFC och HCFC), vissa klorerade lösningsmedel som koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan samt vissa bromerade ämnen som haloner och metylbromid Ozonlageet har skadats av ett antal olika ämnen, bland annat freoner 5) 6). Ozon är en växthusgas 7), men ozonlagret påverkas även negativt av ett antal olika föroreningar, och minskningen av de ämnen som bryter ned ozonlagret har även lett till en bärbättring av ozonlagret då en del av dessa även är kraftiga växthusgaser.Därtill kan klimatförändringarna i sig bidra till att.

Förutom att freoner bryter ner atmosfärens ozon är de också en mycket potent växthusgas. Ett ton CFC-11 motsvarar runt 5.000 ton koldioxid i atmosfären. Om vi tittar på de här utsläppen som vi har identifierat till östra Kina,. hur ozon bildas högt upp i atmosfären: ozonmolekylerna är inte stabila och reagerar med fri syre atomer att bygga syrgas. en naturlig balans - mängden ozon i ozonlagret värken minska eller öka; Freonerna Förstör Ozonskiktet. ozonbalansen har förändrats sedan 1930 p.g.a. freoner gaser; 1930-1990 - freoner användande Ozonskiktet skyddar oss från att ultraviolett ljus (UV-B-strålning) når jorden. Utan ozonskiktet skulle temperaturen på jorden stiga avsevärt samt mängden hudcancerpatienter bli oändligt. När ozonhålen upptäcktes på 80-talet drogs ett internationellt arbete snabbt igång för att komma till rätta me fossila bränslen och ozon. Hur påverkar förbränning av fossila bränslen ozonskiktet? 0 #Permalänk. Teraeagle Online 12023 - Moderator Postad: 59 minuter sedan. Inte freoner påverkar inte växthuseffekten. Nichrome, det står i Pluggakuens regler att du skall ha en tråd om varje fråga och en fråga i varje tråd. /moderator

PPT - Ozonproblemet PowerPoint Presentation, free download

Vanliga frågor om ozon - FAQ SMH

Det handlade om freoner eller chlorofluorocarbons (CFC's). ( Mario J. Molina & F. S. Rowland Nature 249, 810-812 (28 June 1974 ). UV-strålning fick dessa stabila kemikalier att spjälkas sönder och generera klor- och flourprodukter som i sin tur reagerade med ozon Ozonlagret är ett lager av ozon i jordens stratosfär.Halterna av ozon är särskilt höga i stratosfärens nedre skikt, 15-30 km över markytan. Ozonlagret absorberar effektivt skadlig UV-strålning från solen, främst strålningen under 300 nm.Utsläpp av ozonnedbrytande gaser (speciellt freon) har tunnat ut ozonlagret, vilket ökat risken för hudcancer i områden nära nord- och sydpolen Freoner är faktiskt flera olika molekyler som varierar ibland annat storlek, men alla dessa molekyler har en sak gemensamt; att de består utav fluor, klor och kol. Efter användningen visade det sig efter ett ganska långt tag att det var ett allvarligt miljögift då freonerna åker långsamt upp i atmosfären (tar upp till 100 år) och tar bort ozon från ozonskiktet Ozonskiktet är ett lager av ozon högt uppe i jordens stratosfär. Det absorberar skadlig UV-strålning från solen och skyddar på så vis allt liv på jorden.Utsläppen av ozonnedbrytande gaser, i första hand freoner eller klorfluorkarboner (CFC) som de egentligen heter, har tunnat ut skiktet vid polerna Orsaken är bland annat att det skyddande ozonet ökar. I studien, som publicerats i Science, konstaterar forskarna även att avvecklingen av så kallade freoner, med den engelska förkortningen CFC, har gett resultat. Ozonhålet upptäcktes 1985

CFC (freoner) - Bryter ner ozon. Får inte användas förutom i befintliga stationära enhetsaggregat med maximalt 900 gram fyllnadsmängd. HCFC (mjuka freoner) - Bryter ner ozon. Det är förbjudet att fylla på HCFC. Efter 2014-12-31 är det förbjudet att använda HCFC som köldmedium, om aggregatet innehåller mer än 3 kg Ozonskiktet skyddar från solens skadliga strålar. Att industriellt framställda ämnen som freoner bryter ner ozon är välkänt. Det som är mindre känt är att det finns naturliga ämnen som bidrar till ozonnedbrytning. Den största källan till naturligt producerade ozonnedbrytande ämnen finns i havet Ozon är en gas som består av syreatomer och som förekommer naturligt i stratosfären. Merparten av ozonet i vår stratosfär befinner sig cirka 10-50 kilometer ovanför våra huvuden. Det är denna ansamling som kallas ozonskiktet. Ozon skyddar oss mot farlig UV-strålning. När skiktet tunnas ut når mer skadlig strålning ner till jordytan Ozon är väldigt känslig mot klorerade ämnen, som t. När freon stiger och träffas av de ultravioletta strålarna bildas kloratomer som. I stratosfären finns ett par mil brett lager av ozon (O3) som. Sedan sjuttiotalet har det varit känt att freoner som bland annat används som

Ozonskiktet Geografi SO-rumme

Ozon lagret mellan breddgraderna 60 grader nord (Uppsalas position) och 60 grader syd (strax nord om Antarktis) minskar, visar en ny studie. På 70-talet upptäcktes att freoner minskade ozon lagret , och s ärskilt allvarligt var läget över Antarktis där ett ozonhål hade bildats - Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som förbudet mot freoner leder till en återhämtning vid polerna verkar det inte stämma för lägre breddgrader, säger professor.

Sedan freoner förbjöds i slutet av 1980-talet har studier visat att ozonskiktet återhämtat sig, framförallt vid polerna. Men nu visar en ny studie att läget är mer komplicerat än så These include the chlorofluorocarbons (CFCs) that cause ozone depletion and HCFCs (such as chlorodifluoromethane). Not all refrigerants of this type are labelled as Freon since Freon is a brand name for the refrigerants R-12, R-13B1, R-22, R-410A, R-502, and R-503 manufactured by The Chemours Company Atmosfären, förutsättningen för liv på jorden, utgör både luften vi andas och skyddar oss från livsfarlig strålning. Men det är ett ytterst tunt skikt - redan efter ett tiotal mil tar.

Freonfaran inte över Naturskyddsföreninge

Det här är en av Jehovas vittnens officiella webbplatser. Det är ett studieredskap för publikationer på olika språk som framställts av Jehovas vittnen När användning av klor- och brominnehållande freoner förbjöds sågs det som en seger för klokt samarbete mellan forskare, politiker och industri. Men nu dyker nya kemikalier upp, kusiner till freonerna, som ett nytt hot mot ozonlagret. År 1987 skrev ett flertal länder under det som kallas Montrealprotokollet ozon översättning i ordboken svenska - afrikaans vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Avtalet fanns på plats bara ett år efter att man hade förstått hur de angrep ozonet. Nu dyker nya kemikalier upp, kusiner till freoner, som man inte vet var de kommer ifrån, och som är lika aggressiva som de som förbjöds

1. att riksdagen av regeringen begär ett omedelbart förslag om sådan lagstiftning all användning av freoner inom förpackningsindustrin, isbanor, som avfettningsmedel, i kemtvätterier och som tjälskydd under vägar och broar förbjuds. 1 Riksdagen 1987/88. lösaml. Nr 1 Alternativ till de gamla freonerna hotar ozonskiktet. 2001-10-17 13:00. Kerstin Österberg . Där frigörs bromatomen från n-propylbromiden och angriper ozonet på samma sätt som de numera förbjudna freonernas kloratomer. Över tropikerna är ozonskiktet som tjockast och där finns mycket gott om hydroxylradikaler Montrealprotokollet från 1987 inledde en global utfasning av freoner och ersatte dem med alternativ som inte förstör ozonet. Freoner kan dock stanna kvar i stratosfären i flera decennier. Ozonhålet över Antarktis finns alltså fortfarande kvar, även om det inom de kommande årtiondena förväntas bli mindre

Varför bryts ozonet ner? SMH

Ozonskiktet har förtunnats sedan 1970-talet på grund av människors utsläpp av klorfluorkarboner, även kallat freoner. Sedan kemikalierna förbjöds 1987 har delar av ozonlagret återhämtat sig, särskilt vid polerna, men nu har forskare visat att vid lägre breddgrader återhämtar sig sannolikt inte stratosfäriskt ozon Ozon - en övning gjord av Musen32 på Glosor.eu Påverkan sker dels i ozonskiktet, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna ozonlagret. Dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten. Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten). I Sverige är det förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner Ozon. Här hittar du samtliga artiklar, Sedan freoner förbjöds i slutet av 1980-talet har studier visat att ozonskiktet återhämtat sig, framförallt vid polerna. Men nu visar en ny studie att läget... 6 Februari 2018, 07:37. Stark koppling mellan luftföroreningar och dödsfall bland psykiskt sjuka Tidigare användes så kallade freoner, som bryter ned ozon vid läckage. Sedan många år tillbaka är dessa köldmedier förbjudna och dagens köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet. Freon var ursprungligen ett handelsnamn på köldmedium, som användes av tillverkaren DuPonts och kommer av engelskans freeze

Marknära ozon - Naturvårdsverke

De fann att freoner kan finnas kvar i troposfären i decennier, men när de kommer upp i stratosfären så bryts de ner av UV-strålningen och kan reagera med bl a ozon. De slog larm om att ozonskiktet var i fara, och deras upptäckt ledde till att flera länder, däribland Sverige, förbjöd freoner i sprejburkar den förstöring eller gallring av ozonskiktet är minskningen i mängden ozon i jord stratosfären (specifikt i ozonskiktet), på grund av frisättning av gaser såsom halogenkolväte kylmedier, lösningsmedel, drivmedel och jäsmedel, såsom CFC, freoner och drev.. Ozonskiktet är en del av stratosfären vars huvudkomponent är ozon, en substans som har 3 syremolekyler Gaserna som skapas släpper in mer solljus och det som värmer upp vattnet, träd och skogar samt mark. Värms jordens temperatur upp, skapas en jämviktstemperatur. Den största anledningen till varför växthuseffekten har skapats är på grund av vårt höga utsläpp av koldioxid, metan, lustgas, ozon, freoner och svaveldioxid Till följd av mänsklig aktivitet tunnas det livsviktiga ozonskiktet ut av ämnen som släpps ut i luften, framför allt CFC-föreningar dvs. klorfluorkolväten (freoner) och metylbromid. Dessa har använts bland annat som tryckgaser och köldmedium, i skumplast, som släckningsämne och lösningsmedel och vid bekämpning av skadedjur

Halogenkolväten - Naturvetenskap

Inlägg taggade med Freoner Ozonlagret. För några år sedan talades det mycket om ozonlagret, och framförallt om hål i det, och vilka hälsorisker det medförde. Ozonlagret är ett lager med gasen ozon som finns i vår stratosfär. Det skyddar mot UV-strålning från solen eftersom den absorberas av ozonet Freoner skadar inte direkt levande varelser och ansågs länge ofarliga för miljön. Efter många år upptäckte forskare att freoner påverkar ozon, som blir syrgas. Även om man nu förbjudit de värsta ozonförstörarna i flertalet länder, finns de stabila freonerna kvar i luften i årtionden En kort introduktion till ozonskiktet. Sidan 74-75 i Naturkunskap 1a1 Freoner är gaser som förr användes i till exempel kylskåp och var en orsak till ozonhålet i atmosfären. I det så kallade Montrealprotokollet bestämdes därför i slutet av 80-talet att. Ozon är ett lager av syremolekyler (03) i jordens atmosfär. Lagret av ozon befinner sig, mellan c.a 15 och 30 km, ovanför jordytan. Ozonlagrets viktigaste funktion är att på ett effektivt sätt absorbera den skadliga delen av UV-strålningen från solen (UV-B)

Det var främst freoner i kylanläggningar som bröt ner ozonskiktet. Tack vare en stark implementering av Montrealprotokollet har användningen av freoner minskat med 98 procent. Ozonhålet är fortfarande stort, men det har slutat växa. Som det ser ut nu kan hålet ha vuxit igen inom 50-70 år Bilden till vänster visar hur ozonet var fördelat över Antarktis 25 september 2 005. Den blå färgen finns där andelen ozon, i miljondelar av luftvolymen, är lägst - det stora hålet. Bilden till höger gäller 13 februari i fjol och visar ozonförhållandena över Arktis. De är två av de många bilder som görs med hjälp av uppgifter som samlas in av. Förutom att freoner bryter ner atmosfärens ozon är de också en mycket potent växthusgas. Ett ton CFC-11 motsvarar runt 5 000 ton koldioxid i atmosfären. Om vi tittar på de här utsläppen som vi har identifierat till östra Kina,. Ozonskiktet, dvs ozon uppe i stratosfären, skyddar oss från merparten av de skadliga UV-strålarna från solen. Men samtidigt har vi människor skapat och släppt ut freoner som är skadliga för ozonskiktet. Och freonerna stannar kvar lång tid i atmosfären

Vad är ozon? Ozon är en skyddande gas som hjälper allt levande på jorden från att skadas av UV- strålar. Utan ozonet hade det inte varit möjligt att leva på Tellus. Ozon bildas i en del av atmosfären som kallas stratosfären. Solens strålning delar upp syrgasen till fritt syre. Sedan går syret ihop med en syrgasmolekyl. Då bildas ozon. Det syre vi andas kallas O2. O2 + O = O3 (ozon. Ozonlagret börjar småningom må bättre, men det är först efter 50 eller 70 år som mängden ozon i atmosfären är lika stor som i början av 1980-talet. De närmaste tio eller tjugo åren. Freoner, på engelska CFC, Förutom att freoner bryter ner atmosfärens ozon är de också en mycket potent växthusgas. Ett ton CFC-11 motsvarar runt 5 000 ton koldioxid i atmosfären

Det skyddande ozonlagret i jordens stratosfär, som absorberar skadlig UV-strålning från solen, är på väg att repareras. Det har tunnats ut sedan början av 1970-talet på grund av utsläpp av olika gaser, speciellt freoner. Men inom de närmaste årtiondena väntas det återgå till nivån som rådde 1980 Boven i dramat är freoner (CFC) och andra klorhaltiga ämnen, som väldigt aggressivt bryter ner ozonet. Freon användes främst för tillverkning av skumplast, isolerplast, sprayburkar och som.

No åk4-meterologi-vt13-utskrift elever

Freon - Wikipedi

Bra och dåligt ozon Bra och dåligt ozon. 2 september 2009 17:15. 2009-09-02 . bl.a. freoner, har ozonlagret tunnats ut vilket medfört en ökad risk för hudcancer Ozon (O3) i atmosfären är en viktig komponent i syrets naturliga kretslopp. Mängden är liten och svarar mot ett endast 3 mm tjockt tänkt gasskikt vid jordytan. (freoner), haloner och dikväveoxid kan därför nå upp i stratosfären där de spaltas fotokemiskt enligt schemat Jag undrar varför ozonlagret är som tunnast vid polerna, trots att freonerna inte huvudsakligen (eller alls) släpps ut där? Det där är väl egentligen en fråga för en atmosfärsfysiker, men en kvick titt i Wikipedia ger att fördelningen av ozon över jorden beror till största delen på ko..

Ozonskiktet - Naturvårdsverket

Freoner är en gas som användes i kylskåp. Idag är freoner förbjudna så förstörelsen av ozonlagret har bromsats och ozonlagret håller på att återbildas. Det finns också en del marknära ozon som bildas när solen skiner på bilavgaser. Det ozonet kan skada växter och djur. Väte. Väte är universums vanligaste grundämne Konspirationsteorier om varför forskarna säger så här finns för båda problemen (i freon-fallet har det att göra med att DuPond, ett franskt kemiföretag hade monopol på freonerna och USA hittade då på ozon-ätar teorin för att amerikanska företag skulle kunna ta sig in på kylmedium-marknaden. Ozon-hål och hudcancer. Alla nationer enades om att sluta tillverka freoner från 2010 och de flesta slutade använda freoner lång innan dess. Det är svårt att ens komma ihåg de gamla sprayflaskorna, t.om. deodoranterna drevs ju med freon på den tiden

 • Femme de florent pagny age.
 • Levnadskostnader 2017.
 • Restaurang stallet mellbystrand öppettider.
 • Nya dagbladet källkritik.
 • Annapurna i.
 • Öppettider hemlingby köpcentrum.
 • Bidrottning synonym.
 • Just like heaven stream.
 • Mölndalsbostäder hajen.
 • Tanzanite pris.
 • Vänskap engelska.
 • Särt.
 • Minecraft pe servers.
 • Wie alt war ich am rechner.
 • Wieviel darf ich als rentner dazuverdienen ohne versteuert zu werden.
 • Beyonce konserter.
 • Bra kortlekar.
 • Hrt3 uživo.
 • Ny serie hbo nordic.
 • Psalm 19:1.
 • Sydved hultsfred.
 • Fernandoz spelplan 2017.
 • Denim jacket oversized.
 • Mächtigste person der welt 2017.
 • Durchschnittliche vermietungstage ferienwohnung nordsee.
 • Seedshirt kampagnen.
 • Signifikanta platser iphone.
 • Csgoswap top.
 • Yoga dvd svenska.
 • Irfanview deutsch download.
 • Förlossningsfilmer svenska.
 • The hunger games mockingjay part 1 rollista.
 • Triceps gym.
 • Tanzschule rosenbusch hameln.
 • Droppskydd 75 cm.
 • Målservice shl.
 • Blogglista dagens.
 • Förlimmad kantlist.
 • Homogent material.
 • Wie ticken männer mit 26.
 • The best of britain's got talent 2016.